logo spartan

Regulamin korzystania z Centrum Sportu SPARTAN S.C.

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z siłowni i zajęć fitness w Centrum Sportu Spartan S.C. (zwanym dalej „Ośrodkiem”) przez Klientów posiadających ważny karnet lub jednorazowy bilet wstępu zwanych dalej Użytkownikami.
1. Postanowienia Ogólne:
1.1. Użytkownik przed wykupieniem karnetu lub jednorazowego biletu wstępu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią poniższego regulaminu. Zakupienie karnetu lub wejścia jednorazowego na siłownię stanowi akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
1.2. Wstęp na siłownię dozwolony jest w godzinach jej otwarcia, określonych w aktualnej ofercie, dostępnej na stronie internetowej Ośrodka oraz w recepcji Ośrodka.
1.3. Warunkiem korzystania z siłowni lub zajęć fitness jest zakup jednorazowego biletu wstępu lub karnetu. Opłata za wstęp pobierana jest z góry - według aktualnie obowiązującego cennika - i nie podlega zwrotowi.
1.4. Zakupienie pierwszego karnetu jest możliwe tylko i wyłącznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz wykupieniu Karty Członkowskiej, której jednorazowa cena jest zgodna z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie internetowej Ośrodka oraz w recepcji Ośrodka.
1.5. Karnety są imienne, przypisane do jednego konkretnego Użytkownika bez możliwości przekazywania ich osobom trzecim. Podczas rejestracji Karty Członkowskiej wykonywane jest zdjęcie Użytkownika, które jest przechowywane w systemie wraz z pozostałymi danymi dotyczącymi Użytkownika. W razie wątpliwości dotyczących tożsamości Użytkownika pracownik Ośrodka może poprosić o okazanie dowodu tożsamości wraz z Kartą Członkowską.
1.6. W przypadku zgubienia Karty Członkowskiej i konieczności wystawienia duplikatu będzie pobierana opłata równa opłacie członkowskiej zgodnej z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie internetowej Ośrodka oraz w recepcji Ośrodka.
1.7. W przypadku zgubienia kluczyka do szafki w szatni pobierana będzie opłata pokrywająca koszty wymiany zamku, która aktualnie wynosi 50zł.

2. Zasady korzystania z Ośrodka:
2.1. Przed wykupieniem karnetu, Użytkownik zobowiązany jest zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia pod kątem możliwości udziału w zajęciach na siłowni/fitness. Jedynie pozytywna opinia uprawnia do korzystania z obiektu. Zakupienie karnetu lub wejścia jednorazowego na siłownię oznacza, że Użytkownik uzyskał pozytywną opinię lekarską. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest poinformować instruktora o stanie zdrowia (stwierdzonych chorobach, dolegliwościach i przeciwwskazaniach).
2.2. Przed wejściem na siłownię/zajęcia fitness Użytkownik zobowiązany jest zgłosić się do recepcji, gdzie na czas ćwiczeń należy pozostawić karnet bądź wykupić jednorazowy bilet wstępu.
2.3. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z siłowni ma obowiązek zgłosić się do instruktora lub innego pracownika obecnego na siłowni w celu zapoznania się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń oraz z poprawnym sposobem wykonywania ćwiczeń.
2.4. Przed rozpoczęciem ćwiczeń siłowych należy przeprowadzić rozgrzewkę.
2.5. Użytkownik obowiązany jest wykonywać ćwiczenia zgodnie z wskazówkami instruktora lub prowadzącego zajęcia odbywające się na sali fitness, z dołożeniem należytej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym osobom korzystającym z siłowni oraz poszanowania wyposażenia i sprzętu Ośrodka.
2.6. Użytkownik jest obowiązany dostosować ćwiczenia do własnych możliwości fizycznych oraz stanu zdrowia. W tym celu przed rozpoczęciem korzystania z siłowni Użytkownik powinien skonsultować zakres ćwiczeń z instruktorem. W razie wątpliwości dotyczących stanu zdrowia Użytkownik powinien skonsultować się z lekarzem. Ośrodek nie bierze odpowiedzialności za szkodę lub uszczerbek na zdrowiu wynikający z indywidualnego stanu zdrowia Użytkownika, będące konsekwencją okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik, tj. np. będące konsekwencją zatajenia informacji o stanie zdrowia lub konsekwencją wykonywania ćwiczeń bez konsultacji albo wbrew zaleceniom instruktora.
2.7. Wszystkie urządzenia znajdujące się na terenie Ośrodka oraz sprzęt do ćwiczeń należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku nieznajomości zasad korzystania z urządzeń należy zwrócić się do instruktora lub innych osób z personelu Ośrodka.

 

2.8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń oraz wyposażenia Ośrodka będące wynikiem jego działań lub zaniechań, w tym niezastosowania się do zasad korzystania z w/w sprzętu oraz wskazówek personelu Ośrodka.
2.9. W przypadku nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń, personel siłowni jest uprawniony zwrócić uwagę Klientowi. Jeśli mimo wcześniejszego upomnienia, Klient nie wykonuje ćwiczeń w sposób prawidłowy, Ośrodek zastrzega sobie możliwość zakazania Klientowi ćwiczeń na danym urządzeniu bądź nakazania Klientowi przerwania korzystania z Ośrodka.
2.10. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatność do ćwiczeń, jak również bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest instruktor.
2.11. Użytkownik zobowiązany jest powiadomić instruktora o każdym wypadku, urazie bądź kontuzji własnej i innych, jak również o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach.
2.12. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
2.13. Zabrania się samodzielnego poprawiania zacinających się płyt w stosach, stosowania nietypowych blokad, zawleczek i innych rozwiązań.
2.14. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach.
2.15. Zabrania się kładzenia hantli oraz sztang na tapicerce. Należy odkładać je na matach lub specjalnych uchwytach.
2.16. Należy dokładnie zakładać tarcze na sztalugę do podnoszenia ciężarów. Ćwiczenie przy sztaludze do podnoszenia ciężarów wymaga szczególnego nadzoru.
2.17. Przed rozpoczęciem ćwiczeń cardio na bieżni należy upewnić się, że na pasie bieżni nie znajdują się żadne przedmioty. Należy poruszać się po centralnej części pasa. Zabrania się zeskakiwania z bieżni podczas jej pracy.
2.18. Zabrania się korzystania z usług i urządzeń siłowni przez osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających lub psychotropowych. W przypadku naruszenia wyżej wskazanego zakazu, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zakończenia treningu i udania się do szatni w celu opuszczenia Ośrodka.
2.19. Grupy zorganizowane, organizacje bądź instytucje mogą korzystać z Ośrodka po uprzednim zawarciu umowy z właścicielem Ośrodka.
2.20. Wszelka działalność zarobkowa, w tym prowadzenie treningów personalnych na terenie Ośrodka wymaga pisemnej zgody właściciela Ośrodka oraz wykupienia Licencji Trenera Personalnego autoryzowanego w Centrum Sportu Spartan S. C. na warunkach ustalonych z Właścicielem.

 

3. Zasady korzystania z siłowni przez małoletnich i dzieci:
3.1 Osoba małoletnia, która ukończyła 15 lat, zwana dalej „Małoletnim”, może korzystać bez opieki osoby dorosłej z siłowni oraz zajęć fitness, za pisemną zgodą opiekuna prawnego, złożoną na formularzu Karty Członkowskiej.
3.2 Dziecko, czyli osoba poniżej 15 roku życia, zwana dalej „Dzieckiem” może korzystać ze specjalnych zajęć fitness przeznaczonych dla dzieci oraz z siłowni pod opieką dorosłego opiekuna również za pisemną zgodą opiekuna prawnego, złożoną na formularzu Karty Członkowskiej.
3.3 Zgodę na korzystanie z usług i urządzeń Ośrodka przez Małoletniego i Dziecko podpisuje własnoręcznie jej opiekun prawny - osobiście w recepcji Ośrodka, dokumentując jednocześnie wiek Małoletniego lub Dziecka. Zgoda obejmuje przyjęcie pełnej odpowiedzialności za Małoletniego lub Dziecko, jego uczestnictwo w zajęciach oraz ich następstwa
3.4 Małoletni i Dziecko zobowiązany jest stosować się do zaleceń instruktora oraz wykonywać ćwiczenia i korzystać ze sprzętu dostosowanego do swojego wieku, swoich możliwości i rozwoju fizycznego.
3.5 W przypadku nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń, personel siłowni jest uprawniony zwrócić uwagę Małoletniemu. Jeśli mimo wcześniejszego upomnienia, Małoletni nie wykonuje ćwiczeń w sposób prawidłowy, Ośrodek zastrzega sobie możliwość zakazania małoletniemu ćwiczeń na danym urządzeniu bądź nakazać Małoletniemu przerwanie korzystania z Ośrodka.
3.6 Osoby małoletnie zobowiązane są do przestrzegania wszystkich pozostałych zasad niniejszego Regulaminu.

4. Zasady dotyczące zachowania na terenie Ośrodka:
4.1. Użytkownik zobowiązany jest do zachowywania się na terenie Ośrodka w sposób odpowiedni, nie przeszkadzający innym osobom korzystającym z Ośrodka. Zabrania się w szczególności używania wulgarnego lub obraźliwego języka.
4.2. Użytkownik zobowiązany jest do używania w trakcie ćwiczeń ręcznika w celu zapewnienia higieny oraz utrzymania w czystości urządzeń i wyposażenia Ośrodka. Brak ręcznika podczas ćwiczeń na siłowni może skutkować nakazaniem przerwania korzystania z Ośrodka.
4.3. Użytkownik zobowiązany jest do posiadania w trakcie uprawiania ćwiczeń sportowych odpowiedniej odzieży sportowej oraz czystego, zmiennego obuwia sportowego.
4.4. Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia zbędnej odzieży wierzchniej oraz torby w szatni. Nie należy w nich przechowywać wartościowych przedmiotów, za których zaginięcie Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
4.5. Każdego dnia po zamknięciu Ośrodka nasz personel sprawdza zawartość szafek, wszystkie pozostawiane rzeczy będą przenoszone do recepcji Centrum. Po tygodniu nieodbierana będą oddawane do Polskiego Czerwonego Krzyża.
4.6. Po zakończeniu ćwiczeń, Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia po sobie porządku w szczególności do wyczyszczenia specjalnym płynem (dostępnym na siłownik w części Cardio) rękojeści urządzeń po zakończonych ćwiczeniach.

5. Pozostałe warunki:
5.1. Niezastosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu, bądź zaleceń instruktora, może spowodować
a) konieczność natychmiastowego opuszczenia siłowni i udania się do szatni w celu opuszczenia Ośrodka,
b) czasowy bądź stały zakaz wstępu na teren Ośrodka. W takim przypadku Użytkownikowi, posiadającemu w okresie czasowego bądź stałego zakazu wstępu ważny karnet, nie przysługuje prawo do zwrotu kwoty odpowiadającej wartości niewykorzystanego karnetu.
5.2. Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać pisemnie lub ustnie w recepcji Ośrodka, bezpośrednio do instruktora siłowni, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wersja do pobrania : pdfRegulamin_Centrum_Sportu_SPARTAN_S.pdf

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies